Σελίδες

Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

παρώνυμα (7) / paronimy (7)

επήρεια, η - wpływ (działanie różnych substancji, leków, narkotyków) na organizm ludzki, ogólnie słowo to ma negatywny odcień / επηρροή,η - wpływ (nacisk, przymus) wywierany na kogoś przez inne osoby
επιβολή,η - narzucanie, nakładanie, zmuszanie / επιβουλή, η - osoba o podstępnych, zdradzieckich zamiarach kierowanych przeciwko komuś; oszukańcza, podstępna
εποδός, η - fraza (wiersz, strofa, werset, linia) powtarzająca się w stały sposób, z pewną częstotliwością; motyw, refren / εποδή, η - fraza, piosenka, słowa, które wypowiadane, deklamowane mają magiczną moc; zaklęcie, mantra
έρμαιο, το - osoba lub rzecz nie mająca wpływu na swoją sytuację, położenie, bezwolna i bezradna / έρμα, το - ciężar, balast (na statku)
εταίρος, ο - współpracownik, towarzysz, znajomy z pracy / έτερος, ο - jeden z dwóch; inny; różny

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου