Σελίδες

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Παρώνυμα (4) / Paronimy (4)

βάθος, το - głębia, głębokość / βυθός ο - dno (morza, rzeki, jeziora)
βόλος ο -kulka / σβώλος, ο - grudka, skrzep, guzek (med)
γένεση, η - geneza, tworzenie pochodzenie / γέννηση, η - urodzenie (się), narodziny
γενιά, η - pokolenie, generacja / γένια, τα - broda, zarost
γέρνω - pochylać się, przechylać się, nachylać się / γερνώ - starzeć się, postarzyć się (lub kogoś)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου